Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Kas ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja?
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (turpmāk – Komiteja) īsteno padomdevēja funkcijas Parlamentam, ES Padomei un Komisijai. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt dažādu sociālo un ekonomisko interešu pārstāvību ES (piemēram, darba devējus, darba ņēmējus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ražotājus, pārvadātājus un patērētājus utml.). Komitejas loma ir konsultatīva – ES līgumos noteiktos gadījumos ES Padomei vai Komisijai jākonsultējas ar komiteju, kamēr citos gadījumos ES Padome, Komisija un Parlaments to var darīt brīvprātīgi.

Komitejas sastāvs
Komitejā ir pārstāvji no darba devēju organizācijām, darba ņēmēju organizācijām (arodbiedrībām) un citām organizācijām, kas pārstāv pilsonisku sabiedrību, īpaši sociāli ekonomiskajā, pilsoniskajā, profesionālajā un kultūras jomā. Komitejas locekļiem nevar būt saistoši nekādi obligāti norādījumi. Komitejas locekļi pilda pienākumus neatkarīgi - ES vispārējās interesēs.

Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ES Padome apstiprina Komitejas sastāvu. Katrai dalībvalstij ir noteikts konkrēts pārstāvju skaits Komitejā, kas tiek iecelti uz pieciem gadiem. Šobrīd Komitejā kopumā ir 353 pārstāvji. Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem priekšlikumiem un konsultācijām ar Komisiju, ES Padome apstiprina Komitejas locekļu sarakstu. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju uz 2,5 gadiem. Pašreizējais Komitejas priekšsēdētājs ir  Henri Malosse.

Kas Latviju pārstāv Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā?
Latvijai laika periodā no 2010.gada 21.septembra līdz 2015.gada 20.septembrim Komitejā ir paredzētas 7 pārstāvju vietas.

Latvijas pārstāvji Komitejā ir:

 

Pievienotie attēli
  • sociala-komiteja.jpg

EYD